Studánková poradna

Studánková poradna

Omezení přístupu ke studánce na lesním pozemku

Dotaz

Může majitel lesa soukromá osoba zakázat přístup k vodnímu zdroji v lese - studánce podzemnímu prameni. Tato studánka je lidmi využívána nejméně 60 let zpátky co je jenom známo. Návštěvníci lesa ji dříve využívali náhodně k pití (je to kontrolovaný zdroj) a v čase, kdy v okolních lesích se vybudovali chaty k rekreaci, tak i chataři tuto vodu ze studánky používali pro svou potřebu. Restituční majitel pozemku lesa nyní určuje komu přístup ke zdroji umožní a komu ne. Dá se s tím něco dělat?

Odpověď

Situace není moc jednoduchá, ale:

  1. Podle § 19 Lesního zákona (289/1995 Sb.) má každý právo vstupu do lesa bez ohledu na to, komu les patří, s výjimkou vojenských lesů, chráněných území, školek a plantáží (viz § 3 odst. 2), obor, bažantnic atd., kde režim vstupu určuje vlastník.
  2. Plné znění onoho §19: "§ 19 Užívání lesů:
    1. Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.
    2. Chovatelé včel mohou se souhlasem vlastníka lesa a v zájmu podpory ekologické rovnováhy, opylování rostlin, využití medovice a zlepšení produkce semen lesních dřevin umisťovat svá včelstva na lesních pozemcích za předpokladu dodržování povinností vyplývajících z odstavce 1 věty druhé.
    3. Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce14) s rozšířenou působností. Stanovenou dobu lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o tři měsíce. Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa stanovená zvláštními předpisy anebo podle nich vyhlášená zůstávají nedotčena. Vstup do lesů, které jsou nezbytné pro potřeby obrany státu (dále jen "vojenské lesy"), se řídí zvláštními předpisy."
  3. Tento § však koliduje s čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.
  4. Je otázka, zda "užívání vody ze studánky" nenarušuje lesní prostředí (viz odst. 1, §19) - to by však bylo na zvážení soudu.

Závěr - Pokud vlastník lesního pozemku neprokáže zákonný důvod omezení užívání, je povinen strpět volný (šetrný) přístup osob do lesa. Případný právní spor by byl velmi zajímavý, leč již existují prejudikáty v neprospěch omezení vstupu.

Aktuální ke dni 12.08.2016

Zpět na seznam dotazů