Studánková poradna

Studánková poradna

Legislativní zařazení studánek

Dotaz

Rád bych znal názory a hlavně řešení z praxe vodoprávních a stavebních úřadů na téma studánky. Sám jsem se už ptal, a "vodařky" neznají odpověď. Definice vodního díla je obecná, proto se asi bude různit názor, na to co je studánka a co už je studna. Nebavím se o přírodních studánkách, ale o urbanizovaných velkostudánkách v dosahu měst, kde už je nějaké to zdění s maltou a kamenem, betonem a podobně a je použita jedna či dvě studniční skruže v pramenné jímce, vše děláno už na zednický způsob.

Tématem se zabývám již delší čas. Zjišťuji z dokončených dotačních projektů k obnovám studánek, ale výsledku, že stavby typu oprava studánky povolil ten a ten, číslem jednacím na územní souhlas či jiné rozhodnutí, jsem se vlastně ani nedobral. Každá stavba má podle zákona svoje písmeno nebo odstavec a paragraf. Kam se legislativně zařadí studánky?

Odpověď

Situace je opravdu poněkud zamotaná, neb i legislativa není tak jednoznačná. Základní informace: pojem "studánka" není v tuzemské legislativě nikde definován ani zakotven. Takže si pod tímto pojmem může kdokoliv představit cokoliv...

Vodní zákon (254/2001 Sb.) zná pouze studnu a tu řadí mezi vodní díla (§55, odst. 1j), na které se vztahuje mnoho omezení a povinností. Dle §2 téhož zákona je studna určená k jímání podzemní vody (odst. 2), a to "pro uspokojování potřeb člověka zejména pro pitné účely" (odst. 8). Pokud je však pochybnost, zda je nějaká stavbička typu "studánka" vodní dílo (= studna) či není (a tedy se na něj vztahuje výjimka), tak „rozhoduje místně příslušný vodoprávní úřad“ (§55, odst. 3 a 4 vodního zákona). Pokud někdo prohlásí „cosi“ za studánku, tak se patrně snaží vyhnout pojmu studna (tj. vodnímu dílu) a to proto, aby se vyhnul úřednickému martyriu.

Nyní jiný pohled. Vyhláška 501/2006 Sb. uvádí studnu pro individuální zásobování vodou (§24a). Vyhláška 369/2004 Sb. stanovuje v §19 „postup při vyhodnocování zásob podzemní vody…. z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou“ pomocí pramenů a studní. (Zde je tedy souvislost mezi pitnou vodou a prameny + studněmi – a pojem „pitná voda“ je zase definován ve Vyhlášce 252/2004 Sb.)

Tedy, pokud někdo touží po mohutné byrokracii, tak nechť opuštěnou dřevěnou studánku prohlásí za studnu určenou k individuálnímu zásobování pitnou vodou (-> vodoprávní úřad, hygiena,…). A pokud navíc chce studánku přebudovat na mohutnou zděnou stavbu (-> stavební úřad, katastr,…), tak je to na další papírování. Projekt na podobné téma bych dělal/hodnotil jen velmi nerad.

Ještě drobná poznámka: k Vyhlášce 369/2004 Sb. je hromada příloh, z nichž je zajímavá č. 10 s názvem „Rizikové geofaktory ŽP“, tam je tabulka limitních hodnot „rizikových koncentrací některých látek v podzemních vodách“ – zajímavé čtení…

Aktuální ke dni 26.08.2017

Zpět na seznam dotazů